Põhikiri

MTÜ EESTI TERJERIÜHING PÕHIKIRI

Vastu võetud ETÜ üldkoosolekul 26.06.2018

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Terjeriühing on mittetulundusühing.
1.2. Eesti Terjeriühingu lühinimetus on ETÜ ja ingliskeelne nimetus Estonian Terrier Club.
1.3. ETÜ asukoht on Tallinn.
1.4. ETÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, pangaarve ja sümboolika.
1.5. ETÜ juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast. Käesoleva põhikirjaga reguleerimata küsimustes juhindub ETÜ kehtivast      seadusandlusest ning Eesti Kennelliidu ja FCI otsustest
1.6. ETÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. ETÜ EESMÄRK
2.1. ETÜ eesmärgiks on:
2.1.1. Ühendada isikuid, kelle tegevus või huvi on seotud terjeritega.
2.1.2. Kaitsta ja edendada oma liikmete huve.
2.1.3. Aidata kaasa terjeritõugude parandamisele, nende tõugude tõustandardile vastavate tervete ning tõule vastavalt kasutuskõlblike koerte vastutustundlikule ja teadlikule tõukohasele kasvatamisele ja aretamisele.
2.1.4. Propageerida lugupidavat ja heaperemehelikku suhtumist koertesse ja loodusesse.
2.2. Oma eesmärkide täitmiseks ETÜ:
2.2.1. Kogub, vahendab ja levitab künoloogilist teavet terjerite kohta.
2.2.2. Korraldab näitusi, võistlusi, koolitust, katseid, õppusi, seminare ja teisi üritusi.
2.2.3. Teeb koostööd teiste riikide künoloogiliste organisatsioonidega.
2.2.4. Arendab muud tegevust, mis on seotud ETÜ põhikirjaliste eesmärkide täitmisega.

3. LIIKMESKOND
3.1. ETÜ liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud selleks soovi ja kes vastab põhikirja nõuetele. Füüsiline isik võib olla ETÜ aastaliige, eluaegne liige, noorliige (alla 15 aasta) või auliige. Juriidiline isik võib olla ETÜ aastaliige.
3.2. Liikmeks astumine.
3.2.1. ETÜ aastaliikmeks, eluaegseks liikmeks või noorliikmeks astuda soovija esitab juhatusele liikmeks astuja avaldus-ankeedi ning tasub sisseastumis- ja liikmemaksu. ETÜ auliikmeks võib saada inimene, kes on teinud suure töö mõne terjeritõu heaks ning kelle kandidatuuri on ühehäälselt heaks kiitnud juhatus ning lihthääleenamusega kinnitanud üldkoosolek.
3.2.2. Liikmeks soovija loetakse ETÜ liikmeks tema avaldus-ankeedi põhjal sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise päevast. Auliige loetakse ETÜ liikmeks päevast, mil kandidatuuri kinnitab üldkoosolek. Auliige ei pea tasuma liitumis- ega liikmemaksu.
3.2.3. Kui juhatus keeldub uue liikme vastuvõtmisest, peab juhatus teatama keeldumise põhjuse ning tagastama liikmeks soovijale tema poolt tasutud maksu.
3.3. Liikme väljaastumine.
3.3.1 ETÜ-st väljaastumiseks peab liige esitama juhatusele avalduse.
3.3.2 Liige loetakse väljaastunuks avalduse esitamise päevast.
3.3.3. Makstud liikmemaksu väljaastunud liikmele ei tagastata.
3.3.4. Väljaastunud liige peab ETÜ juhatusele viie päeva jooksul tagastama tema käes oleva ETÜ vara.
3.4. Liikme väljaarvamine
3.4.1. Juhatus võib oma otsusega arvata liikme ETÜ-st välja, kui ta pole tasunud liikmemaksu 1 kuu jooksul pärast eelmise liikmemaksuperioodi lõppu ja/või põhikirjasätete täitmata jätmise tõttu.
3.4.2. Liikme väljaarvamisest peab juhatus teavitama liiget kirjalikult kahe päeva jooksul pärast vastava otsuse vastuvõtmist, pärast mida liige peab tagastama juhatusele tema käes olnud ETÜ vara neljateistkümne päeva jooksul pärast juhatuse otsuse väljasaatmist.
3.4.3. ETÜ-st välja arvatud liikmele ei tagastata tasutud makse.
3.5. ETÜ liikmel on õigus:
3.5.1. võtta osa üldkoosolekust isiklikult või lihtkirjaliku volikirjaga esindaja kaudu, kes peab olema ETÜ liige;
3.5.2. valida ja olla valitud ETÜ juhatuse, revisjonikomisjoni jm. organi liikmeks, v.a. noorliikmed;
3.5.3. saada juhatuselt ja muudelt ETÜ organitelt teavet ETÜ tegevuse kohta;
3.5.4. osaleda ETÜ üritustel;
3.5.5. astuda ETÜ-st välja;
3.5.6. kasutada teisi põhikirjast tulenevaid õigusi.
3.6. ETÜ liige on kohustatud:
3.6.1. järgima käesolevat põhikirja ning ETÜ juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
3.6.2. tasuma tähtaegselt liikmemaksu;
3.6.3. teatama juhatusele viivitamatult muudatustest oma kontaktandmetes.
3.7. Liikmemaks. 3.7.1. Liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse määrab üldkoosolek.
3.7.2. Ühe kuu jooksul pärast liikmemaksu tasumise tähtaja lõppemist on liikmel võimalus liikmemaksu tasuda tagasiulatuvalt ilma sisseastumismaksuta.

4. ÜLDKOOSOLEK
4.1. ETÜ kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
4.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
4.3. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas pärast majandusaasta lõppu.
4.4. Erakorraline üldkoosolek toimub juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemalt 10% liikmete kirjalikul nõudmisel, milles on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus. Erakorraline koosolek tuleb läbi viia hiljemalt 30 päeva möödumisel nõudmise esitamisest.
4.5. Üldkoosoleku kutsub kokku ja valmistab ette ETÜ juhatus. Kui juhatus ei kutsu kokku erakorralist üldkoosolekut, kutsuvad üldkoosoleku kokku need, kes seda nõuavad.
4.6. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale liikmele vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.7. Üldkoosolek on otsustuspädev sõltumata kohaletulnud liikmete arvust.
4.8. Igal liikmel on 1 hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest ja ETÜ põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, otsustatakse isikuvalimiste puhul küsimus liisuga, muudes küsimustes saab määravaks koosoleku juhataja toetatav seisukoht. Üldkoosolek otsustab, kas hääletus on avalik või salajane.
4.9. ETÜ põhikirja muutmiseks ja ETÜ tegevuse lõpetamiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekul osalevate liikmete poolthääl. Eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 ETÜ liikmete poolthääl.
4.10. Üldkoosolek on pädev lahendama kõiki ETÜ tegevusega seotud küsimusi.
4.11. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.11.1. Põhikirja muutmine;
4.11.2. Juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude komisjonide valimine;
4.11.3. Liikme- ja sisseastumismaksude suuruse kinnitamine;
4.11.4. Raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
4.11.5. Tegevuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine;
4.11.6. Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine.

5. JUHATUS JA REVISJONIKOMISJON
5.1. ETÜ juhatus on 3-5 liikmeline alaliselt tegutsev juhtimisorgan, mis valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks.
5.2. Juhatus juhib ja korraldab ETÜ tööd üldkoosolekute vahelisel ajal.
5.3. Juhatuse kohustuste hulka kuulub:
5.3.1. liikmete üle arvestuse pidamine;
5.3.2. ETÜ tegevuse, asjaajamise ja raamatupidamise korraldamine, ETÜ rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise tagamine. 5.3.3. Raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine.
5.3.4. Üldkoosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine
5.3.5. Juhatuse siseselt ülesannete jaotamine
5.4. Juhatuse pädevusse kuulub:
5.4.1. Liikmete, v.a. auliikmete, vastuvõtmine ja väljaarvamine
5.4.2. muude küsimuste lahendamine ja otsuste vastuvõtmine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
5.5. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.
5.6. Juhatuse esimees
5.6.1. koordineerib juhatuse tööd
5.6.2. omab esimese allkirja õigust;
5.6.3. käsutab juhatuse otsuste alusel ETÜ vahendeid, sõlmib jooksva tegevusega seotud lepinguid, annab välja volikirju;
5.6.4. koostab ja esitab juhatusele ETÜ tegevusaruande;
5.6.5. esindab ETÜ’d juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides;
5.7. Juhatuse liikmel on õigus esindada ETÜ’d kõigis küsimustes juhatuse otsuse alusel.
5.8. Juhatuse koosolek.
5.8.1. Juhatuse koosoleku kutsub kokku ETÜ juhatuse esimees:
5.8.1.1. omal algatusel;
5.8.1.2. vähemalt 2 juhatuse liikme nõudmisel;
5.8.1.3. revidendi nõudmisel;
5.8.2. Juhatus käib koos mitte harvemini kui kord kvartalis, koosolek võib toimuda ka elektroonselt.
5.8.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 3 juhatuse liiget.
5.8.4. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt poolt- ja vastuhäälteks on otsustav juhatuse esimehe hääl.
5.8.5. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla koosolekul osalenud juhatuse liikmed, s.h. protokollija. Protokollis peavad olema fikseeritud poolt- ja vastuhääled iga otsuse kohta.
5.9. Revisjonikomisjon.
5.9.1. ETÜ kontrollorgan on 2-3 liikmeline revisjonikomisjon, mis valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks ja kus on kuni kolm põhiliiget ja vajadusel üks varuliige.
5.9.2. Revisjonikomisjon teostab kontrolli ETÜ tegevuse, eelkõige finantsmajandusliku tegevuse üle. Revisjonikomisjon omab juurdepääsu ETÜ dokumentatsioonile ning tal on õigus nõuda selgitusi ja muud abi oma ülesannete täitmiseks. Revisjonikomisjon viib läbi vähemalt 1 revisjoni enne raamatupidamis- ja tegevusaruande kinnitamist üldkoosoleku poolt. Selleks koostab revisjonikomisjon revisjoniaruande ja esitab selle üldkoosolekule.

6. ETÜ REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE.
6.1. ETÜ reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel.
6.2. Otsuses näidatakse õigusjärglane(sed), kellele lähevad ETÜ õigused ja kohustused.
6.3. ETÜ tegevus lõpetatakse kohtuotsusega või üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.
6.4. ETÜ tegevuse lõpetamiseks moodustab üldkoosolek ETÜ likvideerimiskomisjoni, kellele lähevad üle juhatuse ja juhatuse esimehe volitused.
6.5. ETÜ likvideerimise komisjon peab 30 päeva jooksul informeerima ETÜ likvideerimisest kõiki võlausaldajaid ja lepingupartnereid.
6.6. ETÜ tegevus loetakse lõppenuks likvideerimiskomisjoni otsusega ja see tehakse teatavaks vabariiklikus ajakirjanduses. Likvideerimiskomisjon korraldab ETÜ vahendite ja vara müügi ning lepingute lõpetamisega kaasnevate kohustuste täitmise.
6.7. ETÜ tegevuse lõppedes läheb arhiiv ja allesjäänud vara üle EKL- le või õigusjärglasele ETÜ viimase üldkoosoleku otsuse alusel.